AĞRI İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

AĞRI İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

AĞRI İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

AĞRI İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Birlik Ana sözleşmesigereği Birlik Yönetim Kurulu 15.03.2023 tarihinde Olağan Genel Kurul yapılmasına karar vermiştir. Genel Kurul Aşağıdaki Gündemle 01.04.2023 tarihinde Yavuz Mah. Kağızman Cad. Timur Apt Kat : 1 Daire 1 Toplantı Salonunda saat 10:30 ‘da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 08.04.2023 tarihinde aynı yer ve aynı saatte aynı gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM

 1. Yoklama ve açılış.
 2. Divanın oluşturulması.
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
 4. 2021-2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrasının oylanması.
 5. 2021-2022 Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrasının oylanması.
 6. Yeminli Mali Müşavir Denetim Raporunun okunması
 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
 8. Merkez Birliği asil ve yedek temsilci seçimi.
 9. 2022 Yılına ait gelir gider ve bilançonun okunması ve ibrası.
 10. 2023-2024 yıllarına ait İş Programı ve Tahmini Bütçelerinin oylanması, tahmini bütçelerde fasıllar arası aktarma yapılabilmesi,ihtiyaca ve gelişen durumlara göre İş Programında ve bütçede değişiklik yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Kanun, Yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümlerini , birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmeyen ve istifa dilekçesi vererek üyelikten çıkmak isteyen üyelikleri yönetim kurulunca ihraç edilmiş olan üyelerin durumunun görüşülmesi ve üyeliklerinin düşürülmesi,
 12. 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve kanun kapsamında yayımlanan birlik tüzüğünün 19. Maddesi olan Genel Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları maddesinde Genel Kurulun Devredilebilen görevlerinin Yönetim Kuruluna Devredilmesi,
 13. Her türlü canlı ve/veya cansız demirbaşlar ile Birlik adına tahmini bütçede yer alan kalem dâhilinde hizmet araç ve gereçlerinin alınması, satılması, kiralanması ve demirbaşların terkini konusunda karar almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 14. Birliğin yapacağı her türlü kiralama ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 15. Birliğin ihtiyacı olan daimi, sözleşmeli /veya geçici personel kadroları ile Birlik personelinin ücret ve yolluklarının günün şartlarına göre tespit edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 16. Birlik adına iktisadi işletme kurarak, birliğin faaliyet alanı ve amacı doğrultusunda iş ve işlemleri yapmaya iktisadi işletme veya birlik üzerinden İhtiyaç duyulan ilçelerde daimi ve/veya geçici hizmet büroları ve yem depolarının kiralanarak açılması,buralara gerekli olan personel alet ve ekipmanların alınması, bu bürolara ait demirbaş ve genel yönetim giderlerinin karşılanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 17. Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak üzere üyelerine birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödenme şekli ve miktarlarını tespit etmek ve Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç almaya ve kredi kullanmaya ve alınacak borç miktarları ile koşulları belirlemek ve gerekli teminat ve ipotekleri vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 18. Birliğin Yetiştiricilere vereceği tüm hizmetler konusunda hizmet satın alma ve verilecek hizmetlerin araştırılarak fiyat belirlenmesi ve takibinin yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;
 19. Destekleme iş ve işlemlerin usul ve esaslarının belirlenmesi
 20. Birlik adına kurulacak İktisadi işletme veya birlik üzerinden Devlet tarafından yetiştiricilere yapılacak olan, süt desteklemesi, tarımsal danışmanlık desteklemesi, organik hayvancılık desteklemesi ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verme vb. gibi destekleme ve doğrudan ödemelerin birlik aracılığı ile yapılmasına ve üyeler adına hak edişleri düzenleyip, ödemeleri alıp yetiştiricilerin birliğe olan aidat, küpe ve küpeleme ücreti ile diğer hizmet ücretleri kesildikten sonra yetiştiricilere ödemenin yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapmaya ve icmalleri hazırlamaya, bağış ve yardım toplamaya, üreticinin vermiş olduğu taahhüt ve muvafakatnameler ile adlarına gelen desteklemelerden kesmeye, birliğin mali durumu göz önünde bulundurularak verilecek hizmetlerin aksamaması için, ihtiyaç duyulması halinde üreticinin vereceği taahhüt ve muvafakatname ile üretici adına gelen hak edişlerden %15 bağış veya hizmet bedeli kesintisinin yapılması veya alınmasın ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 21. Birlik adına kurulacak İktisadi işletme veya birlik üzerinden Birlik üyelerine ait hayvanların beslenmesi ile ilgili her türlü girdi alımı ve satılması ile yem bitkileri tohumları, damızlık materyal, alet ve ekipmanlar vb. ihtiyaçların sağlanması, dağıtılması ve Birlik üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve üstün verimli ırk çalışmalarını yürütmek üzere; yurt içinden ve yurtdışından alımlarda öncelikli olarak birlik üyelerine damızlık hayvan satışının yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 22. Merkez Birliği, üniversiteler, ziraat ve veteriner fakülteleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi, uygulanması ve uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak personel sayısının tespiti, işe alınması ve işten çıkarılması, ücretlerinin belirlenmesi ile finansı konularında karar almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 23. İl Birliğinin faaliyet alanlarıyla olmak üzere üreticilerin hak ve menfaatlerinin korunması için başta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve diğer Üniversiteleri ile işbirliği olanaklarının araştırılması, maddi ve manevi İlişkilerinin kurulması, var olan ilişkilerin güçlendirilmesi için Birlik yönetimine tam yetki verilmesi,
 24. Birliğimizi temsilen yurt içi ve yurt dışında düzenlenen veya direkt Birliğimiz tarafından düzenlenen; eğitim, toplantı, seminer, panel, fuar, gezi, festival ve yarışma vb. etkinliklere katılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 25. Birliğin tanıtımı ve temsili amacıyla her türlü sosyal faaliyet ve etkinliklere katılarak Birlik adına ödül verilmesi, il sınırları içinde sosyal ve mali yardım ve katkılarda bulunulması, tahmini bütçe ile belirlenen yönetim kurulu temsil ve ikram harcamaları kapsamında harcama yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 26. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklı, Birlik konuları ile ilgili olarak; İPARD kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri hazırlatarak konu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kırsal kalkınma amacıyla damızlık çiftlikleri, hayvan pazarı, mandıra, suni tohumlama, hayvan kulak küpelemeleri ve ilaç hizmetleri için klinik ve poliklinikler, süt toplama merkezleri, soğuk hava deposu, mezbaha, laboratuar, hayvan hastanesi, yem fabrikası açmak veya uygun görülen firmalardan yem alımın yapılması ilçelerde yem depolarının birlik bünyesinde kurulması, silaj paketleme tesisleri kurmak veya birlik çalışma konuları için satış yerleri ve şube binalarının veya arsalarının alınması için pazarlık usulünün takip edilerek alınmasına ve alınacak gayrimenkulün niteliğini belirlemeye ve bu işlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkındaki iş ve işlemleri yapmaya ve yaptırmaya ve Birlik konuları ile ilgili imalat ve inşaat işlerinin teklif alma usulü ile yapılması ve ihtiyaç halinde bu konular için kredi kullanmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 27. Birlik faaliyetlerine uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile Et, Süt Konseyi vb. gibi üst kuruluşlara üye olmaya ve üyelikten çıkmaya, katılım paylarını ve aidatlarını ödemeye ve bu organizasyonlarda Birliğimizi temsili için yetkili kişiyi belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 28. Birlik üyelerine ait süt ve süt ürünlerini pazarlanması, danışmanlık hizmetlerinin Birlik aracılığı ile verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 29. Üreticilerin ve Bölge Hayvancılığın en son teknolojik gelişmelerle buluşturmak için pilot bölgelerde elektronik kulak küpe uygulaması, birlik için gerekli yazılımların sağlanması için alım yapılmasına alım miktarı, bölge seçimi ve alım yöntemi konusunda, Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan veya yaptırılacak olan küpe ve küpe uygulama ücretleri, aşılama, ilaç, güncelleme ve hayvan sayımı vb. ile ilgili olarak ücretlerin belirlenmesi, güncelleme veya diğer gerekli hallerde her türlü hizmet satın alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 30. Üyeler için giriş aidatı, yıllık aidat hizmet bedelinin belirlenmesi ve diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 31. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile Yönetim Kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve Merkez Birliği delegelerine verilecek yurt içi ve yurt dışı yolluk (gündelik ve konaklama) tutarlarının belirlemesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi;
 32. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının ayarı ayrı ibrasının oylanması.
 33. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Adına Başkan

Abdullah YILDIRIM

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023, 21:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER